Przejdź do treści strony WCAG

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

Komunikat  o podjętych działaniach osłonowych w celu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2

 

1. Od 20 maja 2020 r. Sąd wznowił działalność orzeczniczą na rozprawach.

Rozprawy są przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość (sąd i strony oraz ich przedstawiciele - w innych pomieszczeniach), względnie w formie tradycyjnej, ale w warunkach nie wywołujących nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących, np. z zachowaniem wymaganych przepisami odległości pomiędzy obecnymi.  

2. W sprawach podlegających rozpoznaniu na rozprawie istnieje możliwość jej rozpoznania na posiedzeniu niejawnym (w składzie trzech sędziów):

a) w trybie uproszczonym, w przypadku zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy, albo

b) jeżeli przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla życia lub zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość (wyjątkowo).

3. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

4.  Istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce "Kontakt - dostęp do akt sądowych online"), po uprzednim złożeniu wniosku. Informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 32 238 98 30 lub w formie elektronicznej (e-PAUP, a także e-mail: ;  ).

4.  Akta udostępniane są w czytelni akt tylko, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe. W takim przypadku termin udostępnienia akt w czytelni winien zostać uzgodniony z pracownikiem sekretariatu Wydziału informacji Sądowej.

6.  Korespondencję (pisma, listy, paczki itp.) przyjmuje się tylko od operatorów pocztowych. Jedynie strona przybyła do Sądu w związku z wyznaczoną rozprawą może złożyć pismo w biurze podawczym w wyznaczonym miejscu. 

7.  Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000. Przyjmowanie gotówki w kasie Sądu zostaje wstrzymane do odwołania.

8. Przyjmowanie interesantów przez kierownictwo Sądu pozostaje wstrzymane.

9.  Każda osoba wchodząca do Sądu ma obowiązek:

a) poddania się pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego,
b) korzystania z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub maska albo przyłbica),
c) korzystania z rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony na usta i nos celem potwierdzenia tożsamości.

10.  Osoby z temperaturą ciała powyżej 37º C nie mogą wejść do budynku Sądu.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

- PDFpdf.pdf  art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)
- PDFpdf.pdf art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.)
- PDFpdf.pdf zarządzenia nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych wraz z Wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
- PDFzarządzenia nr 18 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.pdf
PDFzarządzenia nr 15 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.pdfWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW