Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym


Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 

1. Dostęp do akt umożliwia się w trybie elektronicznym – szczegółowe informacje zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu w zakładce „Kontakt – dostęp do akt sądowych online”. Jeżeli jednak skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni akt po uprzednim złożeniu wniosku: pisemnie, telefonicznie (32 238 98 30) lub w formie elektronicznej () i uzyskaniu potwierdzenia uprawnienia do ich udostępnienia.

2. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

3. Wykaz sygnatur akt spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów".

4. Istnieje możliwość zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do jej rozpoznania w trybie uproszczonym. W przypadku zgłoszenia przez stronę takiego wniosku oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania rozpraw

1. Posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, zwanej dalej p.p.s.a.) posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym.

Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane (art. 95 § 1 i § 2 p.p.s.a.). 

2. Sąd może prowadzić rozprawy zdalne:   

a) na podstawie art. 94 §  2 p.p.s.a. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W takim przypadku uczestnicy mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu albo w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, gdy są pozbawieni wolności, i tam dokonywać czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie. W miejscu przebywania osoby pozbawionej wolności w czynnościach procesowych bierze udział przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz może wziąć udział pełnomocnik, jeżeli został ustanowiony, i tłumacz, jeżeli osoba pozbawiona wolności nie włada dostatecznie językiem polskim;

b) na podstawie art. 15 zzs⁴ ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny może przeprowadzić rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Warunkiem takiego sposobu przeprowadzenia rozprawymając na uwadze nowelizację ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1860) - jest złożenie wniosku o organizację rozprawy zdalnej przez wszystkie strony i uczestników postępowania sądowego.

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, powinny w skardze do sądu zamieścić wniosek o jej przeprowadzenie w trybie zdalnym, podając jednocześnie adres e-puap oraz składając oświadczenie, co do posiadania urządzeń technicznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku. Strona przeciwna lub uczestnik postępowania wolę udziału w rozprawie zdalnej powinni wyrazić w odpowiedzi na skargę, podając jednocześnie adres e-puap oraz składając oświadczenie, co do posiadania urządzeń technicznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku (art. 74a § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W przypadku zgodnej woli stron w tym zakresie - sąd prześle link umożliwiający udział w rozprawie zdalnej. Aby potwierdzić odbiór linku należy zalogować się na swoje konto e-puap i potwierdzić jego doręczenie. Sąd nie wysyła zawiadomień telefonicznie, w formie papierowej i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

W uzasadnionych przypadkach wnioski do sądu o przeprowadzenie rozprawy zdalnej wraz z w/w oświadczeniem od wszystkich stron lub uczestników powinny wpłynąć do sądu najpóźniej w terminie umożliwiającym nadanie im stosownego biegu, w tym wygenerowanie i przesłanie linku do połączenia. Jeżeli w dniu poprzedzającym rozprawę link do połączenia nie znajdzie się w odbiorczej skrzynce pocztowej podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem rozprawy zdalnej - oznacza to, że wszystkie strony i uczestnicy nie wyrazili woli udziału w rozprawie zdalnej w odpowiednim terminie i w związku z tym nie zostanie ona przeprowadzona w tym trybie. Sąd nie prześle w tej kwestii odrębnego zawiadomienia. Udział w rozprawie będzie możliwy w gmachu sądu według ogólnych zasad.

3. Udział w rozprawie publiczności.

Publiczność może uczestniczyć w rozprawach tylko w budynku sądu, z uwzględnieniem postanowień art. 95 p.p.s.a.

4. Udział w rozprawie dziennikarzy.

Dziennikarze mogą uczestniczyć w rozprawach na zasadach przewidzianych dla stron.

 

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

PDFpdf.pdf (190,17KB) art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327, ze zm.)
- PDFpdf.pdf (31,28KB) art. 94, art. 95 i art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634)
- PDFzarządzenie nr 13 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf (33,93KB)Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW