Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

 

Komunikat  o podjętych działaniach osłonowych w celu przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2

 

1. Z dniem 27 października 2020 r. odwołane zostają rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Działalność orzecznicza Sądu kontynuowana będzie na posiedzeniach niejawnych.

2. Sprawy, w których zostały wyznaczone terminy rozpraw skierowane zostaną na posiedzenia niejawne w składzie trzech sędziów.
    W przypadku spraw, w których rozprawy były wyznaczone pomiędzy 27 października a 9-10 listopada 2020 r. terminy posiedzeń niejawnych zostaną wyznaczone (w miarę możliwości) w drugiej połowie listopada.
   W przypadku spraw, w których rozprawy były wyznaczone po 11 listopada 2020 r. terminy posiedzeń niejawnych zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, w którym miały się odbyć odwołane rozprawy.
    Strony zostaną zawiadomione o odwołaniu rozprawy, przyczynie i podstawie prawnej, a nadto o terminie posiedzeń niejawnych wraz z informacją, że mogą złożyć w wyznaczonym terminie pismo procesowe, w którym dodatkowo przedstawią stanowisko w sprawie.
    Wykaz sygnatur spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejwnych w składzie trzech sędziów".


3. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, strona zostanie powiadomiona pisemnie.  Można też uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

4. Nie jest możliwe osobiste uzyskiwanie w sekretariacie informacji o sprawach i przeglądanie akt w czytelni Sądu.

5.  Istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce "Kontakt - dostęp do akt sądowych online"), po uprzednim złożeniu wniosku. Informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 32 238 98 30 lub w formie elektronicznej (e-PAUP, a także e-mail: ;  ).

6.  Korespondencja (pisma, listy, paczki itp.) jest przyjmowana tylko od operatorów pocztowych.

7. Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000. Przyjmowanie gotówki w kasie Sądu zostaje wstrzymane do odwołania.

8. Wstrzymano przyjmowanie interesantów przez kierownictwo Sądu.

9.  Każda osoba wchodząca do Sądu ma obowiązek:

a) poddania się pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego,
b) korzystania z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub maska albo przyłbica),
c) korzystania z rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony na usta i nos celem potwierdzenia tożsamości.

10.  Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5º C nie mogą wejść do budynku Sądu.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

- PDFpdf.pdf  art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)
- PDFpdf.pdf art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.)
-
PDFpdf.pdf  zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym
- PDFzarządzenia nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf
- PDFzarządzenia nr 23 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf
- PDFzarządzenia nr 30 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf
- PDFpdf.pdf  zarządzenia nr 31 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw i wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach dalszych działań profilaktycznych przeciwdziałających rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.pdfWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW