Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

 

Komunikat  o podjętych działaniach osłonowych w celu przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2

 

1. Z dniem 27 października 2020 r. odwołane zostały rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Działalność orzecznicza Sądu jest kontynuowana na posiedzeniach niejawnych.

2. W sprawach podlegających rozpoznaniu na rozprawie istnieje możliwość jej rozpoznania na posiedzeniu niejawnym (w składzie trzech sędziów) jeżeli przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla życia lub zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość. Strony są zawiadamiane o skierowaniu sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym wraz z informacją,  że mogą złożyć w wyznaczonym terminie pismo procesowe, w którym dodatkowo przedstawią stanowisko w sprawie.
Wykaz sygnatur spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów".


3. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, strona zostanie powiadomiona pisemnie.  Można też uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania (na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości) orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

4. Nie jest możliwe osobiste uzyskiwanie w sekretariacie informacji o sprawach.  Przeglądanie akt w czytelni sądu jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Termin udostępnienia akt w czytelni należy uzgodnić z pracownikiem sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej (pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną).

5.  Istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce "Kontakt - dostęp do akt sądowych online"), po uprzednim złożeniu wniosku. Informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 32 238 98 30 lub w formie elektronicznej (e-PAUP, a także e-mail: ;  ).

6.  Korespondencja (pisma, listy, paczki itp.) jest przyjmowana tylko od operatorów pocztowych, z zastrzeżeniem przypadków składania pism przez osoby obecne w gmachu sądu.

7. Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000. Przyjmowanie gotówki w kasie sądu zostało wstrzymane do odwołania.

8. Wstrzymano przyjmowanie interesantów przez kierownictwo sądu.

9.  Każda osoba wchodząca do sądu ma obowiązek:

a) poddania się pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego,
b) korzystania z maski lub maseczki jednorazowej,
c) korzystania z rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk,

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony na usta i nos celem potwierdzenia tożsamości.

10.  Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5º C nie mogą wejść do budynku Sądu.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

- PDFpdf.pdf  art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)
- PDFpdf.pdf art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.)
- PDFpdf.pdf  zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym
- PDFzarządzenia nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-cov-2.pdf
- PDFpdf.pdf  zarządzenia nr 31 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw i wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach dalszych działań profilaktycznych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW