Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

zdjeciesadu-baner.jpeg

Komunikat dotyczący szczególnych rozwiązań organizacyjnych

w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 

1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym – szczegółowe informacje zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu w zakładce „Kontakt – dostęp do akt sądowych online”. Jeżeli jednak skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni akt po uprzednim złożeniu wniosku: pisemnie, telefonicznie (32 238 98 30) lub w formie elektronicznej (info@gliwice.wsa.gov.pl; wis@gliwice.wsa.gov.pl) i uzyskaniu potwierdzenia uprawnienia do ich udostępnienia.

2. Zaleca się wszystkim osobom wchodzącym do budynku Sądu korzystanie z maski lub maseczki jednorazowej i dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją oraz zachowania odpowiedniego dystansu podczas porozumiewania się.

3. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

4. Wykaz sygnatur akt spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów".

5. Istnieje możliwość zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do jej rozpoznania w trybie uproszczonym. W przypadku zgłoszenia przez stronę takiego wniosku oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania rozpraw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19

1. Rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, zgodnie z art. 15 zzs⁴ ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090), od dnia 3 lipca 2021 r. są przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

2. Strony (pełnomocnicy stron) mogą, lecz nie muszą przebywać w budynku sądu.

3. Stronom (pełnomocnikom) zamierzającym brać udział w rozprawie, którzy posiadają techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej, umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem sądu. Warunkiem uczestnictwa w rozprawie zdalnej jest złożenie wniosku i podanie w nim adresu elektronicznego e-PUAP zgodnie z art. 74 a § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, zwanej dalej p.p.s.a.) wraz z oświadczeniem, że posiadają urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

4. Pismo zawierające wniosek, sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, winno być złożone sądowi (dotrzeć do siedziby sądu) w terminie umożliwiającym podjęcie czynności związanych z organizacją rozprawy zdalnej. Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu. Instrukcja zakładania konta na platformie usług administracji publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pismo wysłane na adres elektroniczny Sądu (adres e-mail) z pominięciem platformy ePUAP nie wywołuje skutku, który związany jest ze złożeniem wniosku do sądu.

5. Na adres elektroniczny, o którym mowa w pkt 3, sąd prześle zainteresowanej stronie (pełnomocnikowi) informację o technicznych uwarunkowaniach udziału w rozprawie zdalnej wraz z linkiem, za pomocą którego w wyznaczonym terminie rozprawy umożliwiona będzie transmisja obrazu i dźwięku z sali rozpraw. Aby potwierdzić odbiór linku należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie. Sąd nie wysyła zawiadomień telefonicznie, w formie papierowej i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

6. Stronom (pełnomocnikom) niemogącym uczestniczyć w rozprawie zdalnej, w szczególności jeśli nie posiadają urządzeń technicznych umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu i dźwięku, umożliwia się udział w rozprawie w budynku sądu.

7. Publiczność może uczestniczyć w rozprawie zdalnej w pomieszczeniu w budynku sądu, z uwzględnieniem postanowień art. 95 p.p.s.a.

8. Dziennikarze mogą uczestniczyć w rozprawie zdalnej na zasadach przewidzianych dla stron.

9. Rozprawy odbywają się w salach rozpraw nr 3, nr 5 i nr 16. Oprócz składu orzekającego i protokolanta w salach rozpraw mogą przebywać najwyżej 2 osoby, chyba, że przewodniczący składu zarządzi inaczej.

10. Jeżeli ilość stron (pełnomocników) przewyższa liczbę osób mogących przebywać w sali rozpraw, wówczas uczestników należy je skierować do wyznaczonych w tym celu dodatkowych wolnych pomieszczeń: sali rozpraw nr 2, sali rozpraw nr 7 (mogą w nich przebywać maksymalnie po 3 osoby), sali konferencyjnej nr 015 (może w niej przebywać maksymalnie 9 osób). Z pomieszczeń tych do sali rozpraw i odwrotnie prowadzona będzie transmisja obrazu i dźwięku.

11. W sprawach związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego stosuje się odpowiednio zarządzenie nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat opracowany został na podstawie:

 

- PDFpdf.pdf (186,65KB) art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.)
- PDFpdf.pdf (182,93KB) art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329)
-
PDFzarządzenia nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf (459,11KB)
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW