Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

 

Komunikat  o podjętych działaniach osłonowych w celu przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2

 

1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym - szczegółowe informacje zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu w zakładce "Kontakt - dostęp do akt sądowych online". Jeżeli jednak skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni akt po uprzednim złożeniu wniosku: pisemnie, telefonicznie (32 238 98 30) lub w formie elektronicznej (; ) i uzyskaniu potwierdzenia uprawnienia do ich udostępnienia.

2. Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000.

3. Biuro podawcze wznowiło swoją działalność.

4. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu ma obowiązek:

a) poddania się pomiarowi tempetarury ciała za pomocą termometru bezdotykowego,

b) korzystania z maski lub maseczki jednorazowej,

c) korzystania z rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk,

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony na usta i nos celem potwierdzenia tożsamości.

5. Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5º nie mogą wejść do budynku Sądu. 

6. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po urzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, porzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

7. Wykaz sygnatur akt spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniech niejawnych w składzie trzech sędziów".

8. Istnieje możliwość zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do jej rozpoznania w trybie uproszczonym. W przypadku zgłoszenia przez stronę takiego wniosku oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

- PDFpdf.pdf  art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)
- PDFpdf.pdf art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.)
-
PDFzarządzenia nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-cov-2.pdf
- PDFzarządzenia nr 13 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-cov-2.pdf
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW