Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

 

Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 

1. Dostęp do akt umożliwia się w trybie elektronicznym – szczegółowe informacje zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu w zakładce „Kontakt – dostęp do akt sądowych online”. Jeżeli jednak skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni akt po uprzednim złożeniu wniosku: pisemnie, telefonicznie (32 238 98 30) lub w formie elektronicznej () i uzyskaniu potwierdzenia uprawnienia do ich udostępnienia.

2. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

3. Wykaz sygnatur akt spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów".

4. Istnieje możliwość zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do jej rozpoznania w trybie uproszczonym. W przypadku zgłoszenia przez stronę takiego wniosku oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania rozpraw

1. Rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, zgodnie z art. 15 zzs⁴ ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 17 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614) są przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

2. Strony (pełnomocnicy stron) mogą, lecz nie muszą przebywać w budynku sądu.

3. Stronom (pełnomocnikom) zamierzającym brać udział w rozprawie, którzy posiadają techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej, umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem sądu. Warunkiem uczestnictwa w rozprawie zdalnej jest złożenie wniosku i podanie w nim adresu elektronicznego e-PUAP zgodnie z art. 74 a § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259, zwanej dalej p.p.s.a.) wraz z oświadczeniem, że posiadają urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

4. Pismo zawierające wniosek, sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, winno być złożone sądowi (dotrzeć do siedziby sądu) w terminie umożliwiającym podjęcie czynności związanych z organizacją rozprawy zdalnej. Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu. Instrukcja zakładania konta na platformie usług administracji publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pismo wysłane na adres elektroniczny Sądu (adres e-mail) z pominięciem platformy ePUAP nie wywołuje skutku, który związany jest ze złożeniem wniosku do sądu.

5. Na adres elektroniczny, o którym mowa w punkcie 3, sąd prześle zainteresowanej stronie (pełnomocnikowi) informację o technicznych uwarunkowaniach udziału w rozprawie zdalnej wraz z linkiem, za pomocą którego w wyznaczonym terminie rozprawy umożliwiona będzie transmisja obrazu i dźwięku z sali rozpraw. Aby potwierdzić odbiór linku należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie. Sąd nie wysyła zawiadomień telefonicznie, w formie papierowej i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

6. Stronom (pełnomocnikom) niemogącym uczestniczyć w rozprawie zdalnej, w szczególności jeśli nie posiadają urządzeń technicznych umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu i dźwięku, umożliwia się udział w rozprawie w budynku sądu.

7. Publiczność może uczestniczyć w rozprawie zdalnej w pomieszczeniu w budynku sądu, z uwzględnieniem postanowień art. 95 p.p.s.a.

8. Dziennikarze mogą uczestniczyć w rozprawie zdalnej na zasadach przewidzianych dla stron.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:

PDFpdf.pdf (190,17KB) art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)
- PDFpdf.pdf (182,93KB) art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259)
- PDFzarządzenie nr 13 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf (33,93KB)
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW