Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarga

Skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny, a także przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizację społeczną, jak również przez inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.
Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (decyzji, postanowienia) albo pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej w indywidualnej sprawie, opinii zabezpieczającej i odmowy wydania opinii zabezpieczającej.
Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty inne niż decyzje i postanowienia lub na czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.
W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, skargę można wnieść w każdym czasie.
Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.
Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.
Termin uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu. Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio, co oznacza, że Sąd potwierdza wniesienie skargi formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. W treści urzędowego poświadczenia odbioru Sąd informuje o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz poucza o prawie strony do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skarga powinna zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
- oznaczenie rodzaju pisma (wskazanie, że pismo stanowi skargę);
- wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
- oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
- określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
- wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty – do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną;
- oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
- numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania;
- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała;
- pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem;
- wymienienie załączników.

W przypadku gdy skarga jest wnoszona w formie dokumentu elektronicznego, powinna ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisana przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Te zasady podpisywania dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.
Skarga wnoszona w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego (w formie papierowej), zawierająca żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna zawierać oznaczenie adresu elektronicznego.
Jeżeli skarga jest wnoszona w formie dokumentu elektronicznego i nie zawiera adresu elektronicznego, sąd przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano skargę wniesioną w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono ją w innej formie i zawiera ona żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany jako miejsce zamieszkania, a w razie jego braku - adres do doręczeń, lub siedziba i adres stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach realizacji programu operacyjnego (ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – t.j. Dz.U.2023.225), w przypadku negatywnej oceny projektu przez instytucję zarządzającą w postępowaniu odwoławczym, powinien w tym zakresie wnieść skargę bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym załatwieniu sprawy. Do skargi należy dołączyć kompletną dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacje o wynikach procedury odwoławczej przewidzianej w danym programie. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 200 zł, którą należy uiścić przy wniesieniu skargi.