Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Orzeczenia

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

 

Uwzględniając skargę sąd w zależności od przedmiotu skargi:
- uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, stwierdza ich nieważność jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach lub stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

- uchyla akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności;

- stwierdza nieważność aktu prawa miejscowego lub innego aktu jednostek samorządu terytorialnego w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa;
- uchyla akt nadzoru;

- zobowiązuje pozostający w bezczynności lub przewlekłości prowadzenia postępowania organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji lub dokonania czynności, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa, stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.

 

W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, o którym mowa wyżej, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Uzasadnienie to doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek.

 

Uzasadnienia wyroku uwzględniającego skargę są sporządzane i doręczane stronom z urzędu.

 

Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Postanowienia ogłoszone na rozprawie sąd uzasadnia, gdy podlegają one zaskarżeniu i doręcza stronom. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie doręcza się wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie sporządza się w terminie siedmiu dni od dnia wydania postanowienia.


 

Baza orzeczeń

 

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem internetu dostępna jest baza orzeczeń sądów administracyjnych. W bazie tej znajdą Państwo treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania (wraz z ich uzasadnieniami) w sprawach wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane. Baza ta ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

Baza jest dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl