Środki odwoławcze

Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (nie można wnieść skargi kasacyjnej bez uprzedniego sporządzenia i doręczenia uzasadnienia). Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych, albo rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej). Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; sprostowanie lub wykładania orzeczenia albo ich odmowa; oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; odrzucenie skargi kasacyjnej; odrzucenie zażalenia; zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wniosła skargi kasacyjnej, ukaranie grzywną. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych, albo rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Projekt i realizacja:
© 2011-2014 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności