Środki odwoławcze

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami albo rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej.

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:
- przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
- wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
- zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
- odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
- sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
- oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
- odrzucenie skargi kasacyjnej;
- odrzucenie zażalenia;
- zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
- ukaranie grzywną.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego sadu administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.
Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami albo rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Projekt i realizacja:
© 2011-2015 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności