Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie pism

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przyjmuje biuro podawcze. Pisma mogą być składane osobiście albo za pośrednictwem poczty. Na wpływającym piśmie umieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, informację o załącznikach, z podpisem osoby, która pismo przyjęła. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi sekretariatu odpowiedniego wydziału. Kierownik sekretariatu przedstawia pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.
Pisma procesowe mogą być wnoszone do sądu administracyjnego nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego - do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Należy zauważyć, że wszystkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, muszą zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skarga

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skargę w formie dokumentu elektronicznego można składać do elektronicznej skrzynki podawczej organu; ten warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Organ, o którym mowa powyżej przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Wniosek o wszczęcie postępowania (np. wniosek o wymierzenie organowi grzywny, wniosek o przyznanie prawa pomocy przed wszczęciem postępowania, wniosek o odtworzenie akt) składa się bezpośrednio do sądu. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.2023.1634);
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U.2015.1177);
- zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.