Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi, wnioski i petycje

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2023.217) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2012. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.2022.2492).

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.2015.1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, którego pracami kieruje Sędzia WSA – Przewodniczący Wydziału.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice;
- bezpośrednio do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
- pocztą elektroniczną na adres:
, ;
- za pośrednictwem platformy ePUAP;
- w formie ustnej do protokołu w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Gliwicach.

Elementy skargi/wniosku:
- data;
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy;
- zwięzła treść skargi lub wniosku;
- ewentualnie sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
- podpis.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.
 

Petycje

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018.870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust.1).

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art.3).

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice;
- pocztą elektroniczną na adres:
, ;
- za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach:

- petycje jednostkowe;

- petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach).

 

Zbiorcza informacja o petycjach

ROK 2022

    W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie zostały złożone żadne petycje.

ROK 2021

    W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie zostały złożone żadne petycje.

ROK 2020

    W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie zostały złożone żadne petycje.

ROK 2019

    W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie zostały złożone żadne petycje.

ROK 2018

    W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie zostały złożone żadne petycje.

ROK 2017

    W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zostały rozpatrzone przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dwie petycje.
Jedna petycja dotycząca przeprowadzenia szkolenia sędziów tut. Sądu w zakresie znajomości treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. sygn. akt K 24/15. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach poinformował, iż nie znajduje podstaw do skierowania sędziów na szkolenie, nadto podniósł, że każdy z sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach bądź konferencjach organizowanych zarówno przez tut. Sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, jak i przez placówki naukowe.
Druga petycja dotycząca zapoznania się przez Prezesa Sądu z orzecznictwem WSA w Gliwicach z zakresu postępowań o zatrzymanie praw jazdy oraz zorganizowania narady sędziów w celu omówienia przedmiotowych przepisów prawnych, a także znajomości wyroku TK z 11.10.2016 r. K 24/15. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach poinformował, iż obowiązki nałożone na Prezesa Sądu mocą rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 5.08.2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18.09.2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych realizuje poprzez systematyczne badanie jakości i jednorodności orzecznictwa oraz organizowanie w tym zakresie narad sędziów, jednocześnie informując o cyklicznym uczestnictwie sędziów w konferencjach i seminariach.

ROK 2016

    W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nie zostały złożone żadne petycje.