ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach

 

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j. ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy oraz w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330).

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.2018.1302), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.

Załączniki dodawane do pism w formie dokumentu elektronicznego mogą być zapisywane w następujących formatach:

Format danych*

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

*) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/