Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach

skrytka WSA w Gliwicach na ePUAP: /wsagl/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach:

- w których stosuje się ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.2024.935),
- w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy oraz w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.902).

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.
 

Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

1. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

2. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

3. Postępowanie sądowoadministracyjne

 1. Pisma procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą być sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Pisma w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do sądu administracyjnego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Elektroniczna skrzynka podawcza sądu jest zlokalizowana na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu wniesienia takiego pisma do sądu strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli z pominięciem platformy ePUAP, nie wywołują skutków prawnych, które ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym wiąże ze złożeniem pisma procesowego.
 3. Pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno spełniać wszystkie wymogi pisma w postaci papierowej, czyli zawierać:
  - oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  - oznaczenie rodzaju pisma;
  - osnowę wniosku lub oświadczenia;
  - podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  - wymienienie załączników.

Jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie powinno także zawierać:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go nie mając takiego obowiązku, lub
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
 4. oznaczenie przedmiotu sprawy, a w przypadku gdy jest kolejnym pismem w sprawie - sygnaturę.
 1. Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.
 3. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 4. Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów. Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków takiego pisma i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism.
 5. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 6. Składając pismo w formie dokumentu elektronicznego strona może skorzystać ze wzorów dokumentów elektronicznych udostępnionych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Link do formularza wniosku ogólnego.
 7. Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru.
 8. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

Załączniki dodawane do pism w formie dokumentu elektronicznego mogą być zapisywane w następujących formatach:
.doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

*) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.