Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach jest bezpłatne.         
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt. 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane). Jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt. 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sadowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt. 1 z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
 6. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody ma ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy w dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.)
  Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Prezesa WSA w Gliwicach).
  Od decyzji drugoinstancyjnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.2022.329), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 1. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od tak wydanej decyzji wydanej przysługuje tryb odwoławczy opisany w pkt. 1.

PDFustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf (88,41KB)