Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2011

Nr sprawy Adm/24/6/11
Gliwice, 16 grudnia 2011 r.

PDFZmiana-tresci-SIWZ.pdf
PDFOdpowiedz-do-zapytania-SIWZ.pdf


Adm/233/2/11
Gliwice, 15 grudnia 2011 r.

PDFZmiana_tresci_SIWZ.pdf
PDFWyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf


Adm/233/2/11
Gliwice, 9 grudnia 2011 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest – Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 64.11.00.00 – 0
5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 19.12.2011. do godz. 11:30.
11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2011 r. o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 111.

DOC20111209_SIWZ_poczta.doc


Nr sprawy Adm/24/6/11
Gliwice, 9 grudnia 2011 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 09310000-5.
5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 19.12.2011. do godz. 11:00.
11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2011 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 111.

DOC20111209_SIWZ_prad.doc


Odpowiedz.jpeg

ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z malowaniem pomieszczeń po wykonanych pracach instalacyjnych.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem rozbudowę instalacji przeciwpożarowej i teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z malowaniem pomieszczeń po wykonanych pracach instalacyjnych.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 45312100-8, 45310000-3, 45000000-7
5. Miejsce wykonania robot budowlanych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Termin wykonania 5  miesiące  od dnia udzielenia zamówienia.
8. Wymagane wadium: wadium w wysokości 15 tyś. zł należy złożyć do dnia 3 maja 2011 do godz. 24.00
9. Kryteria oceny oferty:
· Cena 100%
10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 04.05.2011. do godz. 11:00
12. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2011 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 111.

ZIPSIWZ_i_zalaczniki.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2017
  przez: Iwona Pacewicz
 • opublikowano:
  24-03-2017 12:59
  przez: Iwona Pacewicz
 • zmodyfikowano:
  24-03-2017 14:05
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 1657
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: