Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2012

Informacja o unieważnieniu postępowania
Gliwice, 6 grudnia 2012 r.

PDFuniewazniene.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ 
Nr sprawy Adm/24/2/12
Gliwice, 6 grudnia 2012 r.

PDFodpowiedz_siwz.pdf
PDF201211206_Odpowiedzi_Zal_01.pdf

Zmiana treści SIWZ 

Nr sprawy Adm/24/2/12
Gliwice, 6 grudnia 2012 r.

PDFzmiana_tresci_siwz_ochrona.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ

nr sprawy Adm/233/1/12 
Gliwice, 5 grudnia 2012 r.

Dotyczy postępowanie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDFwyjasnienie_tresci_siwz_poczta.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/24/2/12
Gliwice, 30 listopada 2012 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice


Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach od 01.01.2013 do 31.12.2014 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem ochronę osób i mienia  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 79710000-4
 5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
 7. Termin wykonania 24 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 10.12.2012. do godz. 11:00.
 11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2012 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDFsiwz_ochrona.pdf
PDFzalaczniki_ochrona.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/24/3/12
Gliwice, 27 listopada 2012 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice


Przedmiotem zamówienia jest – dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach od 01.01.2013 do 31.12.2013 r

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 09310000-5.
 5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
 7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 05.12.2012. do godz. 11:00.
 11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2012 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDFSIWZ_energia elektryczna.pdf
PDFZalacznik_1_4.pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania

Adm/24/2/12
Gliwice, 27 listopada 2012 r.

PDFuniewaznienie_postepowania.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/233/1/12
Gliwice, 26 listopada 2012 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice


Przedmiotem zamówienia jest  - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego

 1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
 5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%.
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 07.12.2012. do godz. 11:30.
 11.  Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDFSIWZ_poczta.pdf
PDFZalaczniki_1_4.pdf


Nr sprawy Adm/24/2/12
Gliwice, 21 listopada 2012 r.

PDFWyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/24/2/12
Gliwice, 14 listopada 2012 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice


Przedmiotem zamówienia jest – dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach od 01.01.2013 do 31.12.2013 r

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 09310000-5.
 5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%.
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 26.11.2012. do godz. 11:00.
 11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2012 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDFSiwz.pdf
DOCzalacznik_od_1_do_5_do_SIWZ.doc


Adm/214/3/2012
z dnia 28.05.2012

ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – remont okien drewnianych, odtworzenie balustrady na murach granitowych, wymiana donic, lokalizacja stojaków na rowery w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, tj.:
 • projekt budowlano-wykonawczy remontu okien drewnianych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca remontu okien drewnianych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przedmiar robót dotyczący remontu okien drewnianych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • przedmiar robót dotyczący remontu okien drewnianych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia balustrady na murkach granitowych, wymiany donic, lokalizacji stojaków na rowery w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca odtworzenia balustrady na murkach granitowych, wymiany donic, lokalizacji stojaków na rowery w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
 • przedmiar robót dotyczący odtworzenia balustrady na murkach granitowych, wymiany donic, lokalizacji stojaków na rowery w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 1. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 45453100-8, 45262500-6, 45421100-5.
 2. Miejsce wykonania robot budowlanych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 4. Termin wykonania 4 miesiące  od dnia udzielenia zamówienia.
 5. Wymagane wadium: nie dotyczy
 6. Kryteria oceny oferty:
  · Cena 100%
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 13.06.2012 r. do godz. 11:00
 9. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2011 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 111.

DOCSIWZ_wraz_z_zał_1_do_6.doc
PDFZałącznik_07.pdf
PDFZałącznik_08.pdf
PDFZałącznik_09.pdf
PDFZałącznik_10.pdf
PDFZałącznik_11.pdf
PDFZałącznik_12.pdf

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/