Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2013

27 listopada 2013 r. 
Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nr sprawy Adm/233/6/13
PDF20131127_wyjaśnienie treści siwz.pdf

27 listopada 2013 r. 
Zmiana treści SIWZ do przetargu nr sprawy Adm/233/6/13
PDF20131127_zmiana treści SIWZ.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/24/9/13
Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach od 01.01.2014  r. do 31.12.2014 r.

1.       Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.       Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
3.       Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
4.       Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 09310000-5.
5.       Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
6.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
7.       Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
8.       Kryteria oceny oferty: Cena 100%.
9.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
10.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 29.11.2013. do godz. 11:00.
11.    Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2012 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDFsiwz_energia.pdf
PDFzałączniki_1_6.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/233/6/13
Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice


Przedmiotem zamówienia jest  - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego

 1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1
 5. Miejsce wykonania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
 7. Termin wykonania 12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty: Cena 100%
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 29.11.2013. do godz. 11:30.
 11. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2013 r. o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego w pokój nr 410.

PDF20131121_SIWZ.pdf
PDF20131121_zał_1-6.pdf


Wyjaśnienie treści siwz
Adm/220/21/13 - dostawa 2 kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

PDFodpowiedź.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Adm/220/21/13
Gliwice dnia 6 września 2013 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest –dostawa 2 kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

1.   O   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.
4.      Oznaczenie przedmiotu zamówień według
5.      Miejsce dostawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
7.      Termin wykonania 14 dni  od dnia udzielenia zamówienia.
8.      Wymagane wadium: nie dotyczy
9.       Kryteria oceny oferty:· Cena 100%
10.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
11.   Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 16.09.2013 r. do godz. 10:30.
12.   Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2013 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 410.

PDFsiwz.pdf
PDFZałączniki do SIWZ od 1-6.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony 

nr sprawy Adm/214/2/13
Gliwice, 8.07.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest –przebudowa pomieszczeń oraz zainstalowanie windy, na który składa się pięć części, tj.:

- Cześć 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy,
- Cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe,
- Cześć 3 - Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku,
- Cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad,
- Cześć 5 - Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121 i 225.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, tj.:

3.1.Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - część 1 Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 8 do SIWZ),
-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przebudowa pomieszczeń Sądu - cześć 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 9 do SIWZ),
-    przedmiar robót - Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - część 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 10 do SIWZ).
3. 2.Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Sądu z zainstalowaniem windy -część 2  - Przebudowa i zmiana sposobu  użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe (zał. 11 do SIWZ),
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń sądu - cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu          użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, biblioteką i pomieszczenia biurowe (zał. 12 do SIWZ),
-       przedmiar robót Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym (zał. 13 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy nadproża w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 14 do SIWZ),
-       specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przebudowa pomieszczeń Sądu  -część 2 -nadproże w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 15 do SIWZ),
-       przedmiar robót nadproże w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 16 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 17 do SIWZ),
-       specyfikacja techniczna Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy – cześć 2 -Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja ST-01- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 18 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 19 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja. Instalacja centralnego ogrzewania (zał. 20 do SIWZ),
-       specyfikacja techniczna. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy – część 2 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenia biurowe.  ST-02 -  Instalacja centralnego ogrzewania (zał. 21 do SIWZ),
-       przedmiar robót Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenia biurowe. Instalacja c.o. (zał. 22 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę (wersja zmodyfikowana) . Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 23 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę SE-01- Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 24 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym i biblioteką (Wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 25 do SIWZ).
3.3.Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 3. Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 26 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń sądu cześć 3. Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 27 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 3 montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 28 do SIWZ),
3.4.      Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na Salę rozpraw z pokojem narad (zał. 29 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy nadproża w pomieszczeniu nr 7 budynku WSA w Gliwicach (zał. 30 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń Sądu - część 4 - adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad, (zał. 31 do SIWZ),
-       Przedmiar robót - przebudowa pomieszczeń Sądu część 4 adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad. (zał. 32 do SIWZ),
- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowanie windy - cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja c.o. i wod-kan (zał. 33 do SIWZ)
-    Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Sale Rozpraw z pokojem narad ST-01- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja oraz centralne ogrzewanie (zał. 34 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowanie windy cześć 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad, Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja oraz centralne ogrzewanie (zał. 35 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu z zainstalowaniem windy cześć 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad (Wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał.36 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna SE przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 4. Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. 01 Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 37 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 4. Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 38 do SIWZ).
3.5.      Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. Aktualizacja. Klimatyzacja (zał. 39 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. Aktualizacja. Specyfikacja techniczna ST-01 Klimatyzacja (zał. 40 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. (zał. 41 do SIWZ),
-       Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121. (wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna (zał. 42 do SIWZ),
-       Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121,. SE -01- Instalacja elektryczna (zał. 43 do SIWZ),
-       Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, Instalacja elektryczna (zał. 44 do SIWZ).

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówień według 45216112-2, 45313100-5, 45453000-7,45432000-4, 4545000-6
 2. Miejsce wykonania robot budowlanych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 4. Termin wykonania 130 dni  od dnia udzielenia zamówienia.
 5. Wymagane wadium: nie dotyczy
 6. Kryteria oceny oferty:
  · Cena 100%
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 23.07.2013 r. do godz. 11:00
 9. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 10. Otwarcie ofert nasąpi dnia 23.07.2013 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali nr 410.

PDFSIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 01-07.pdf
PDFZałącznik nr 08 - część 1 - Winda - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 09 - część 1 - Winda - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 10 - część 1 - Winda - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 11 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 12 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 13 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 14 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 15 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 16 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 17 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 18 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 19 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 20 - część 2 - Biblioteka - CO - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 21 - część 2 - Biblioteka - CO - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 22 - część 2 - Biblioteka - CO - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 23 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 24 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 25 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 26 - część 3 - Okna - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 27 - część 3 - Okna - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 28 - część 3 - Okna - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 29 - część 4 - Sala - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 30 - część 4 - Sala - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy Nadproże.pdf
PDFZałącznik nr 31 - część 4 - Sala - Budowlane - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 32 - część 4 - Sala - Budowlane - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 33 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Projekt Budwolano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 34 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 35 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 36 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 37 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 38 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 39 - część 5 - Klima - Klim - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 40 - część 5 - Klima - Klim - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 41 - część 5 - Klima - Klim - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 42 - część 5 - Klima - Elek - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 43 - część 5 - Klima - Elek - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 44 - część 5 - Klima - Elek - Przedmiar.pdf


Informacje o unieważnieniu postępowania 
Numer sprawy Adm/214/1/13
Gliwice, 8 lipiec 2013 r.

PDF20130708_unieważnienie postępowania.pdf


ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest –przebudowa pomieszczeń oraz zainstalowanie windy, na który składa się pięć części, tj.:

- Cześć 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy,
- Cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe,
- Cześć 3 - Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku,
- Cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad,
- Cześć 5 - Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121 i 225

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, tj.:

3.1.Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - część 1 Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 8 do SIWZ),
-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przebudowa pomieszczeń Sądu - cześć 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 9 do SIWZ),
-    przedmiar robót - Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - część 1 - Przebudowa szybu windy i instalacja nowej windy (zał. 10 do SIWZ).
3.2.Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń Sądu z zainstalowaniem windy -część 2  - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe (zał. 11 do SIWZ),

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń sądu - cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, biblioteką i pomieszczenia biurowe (zał. 12 do SIWZ),
 • przedmiar robót Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - cześć 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym (zał. 13 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy nadproża w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 14 do SIWZ),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przebudowa pomieszczeń Sądu  -część 2 -nadproże w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 15 do SIWZ),
 • przedmiar robót nadproże w piwnicy budynku WSA w Gliwicach (zał. 16 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 17 do SIWZ),
 • -       specyfikacja techniczna Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy – cześć 2 -Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja ST-01- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 18 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenie biurowe, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (zał. 19 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową i bibliotekę. Aktualizacja. Instalacja centralnego ogrzewania (zał. 20 do SIWZ),
 • specyfikacja techniczna. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy – część 2 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenia biurowe.  ST-02 -  Instalacja centralnego ogrzewania (zał. 21 do SIWZ),
 • przedmiar robót Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę i pomieszczenia biurowe. Instalacja c.o. (zał. 22 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę (wersja zmodyfikowana) . Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 23 do SIWZ),
 • Specyfikacja techniczna. Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibliotekę SE-01- Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 24 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym i biblioteką (Wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 25 do SIWZ).

3.3.Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 3. Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 26 do SIWZ),

 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń sądu cześć 3. Montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 27 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 3 montaż czterech okien połaciowych na czwartym piętrze budynku (zał. 28 do SIWZ),

3.4.      Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na Salę        rozpraw z pokojem narad (zał. 29 do SIWZ),

 • Projekt budowlano-wykonawczy nadproża w pomieszczeniu nr 7 budynku WSA w Gliwicach (zał. 30 do SIWZ),
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa pomieszczeń Sądu - część 4 - adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad, (zał. 31 do SIWZ),
 • Przedmiar robót - przebudowa pomieszczeń Sądu część 4 adaptacja pokoju nr 7 na salę rozpraw z pokojem narad. (zał. 32 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowanie windy - cześć 4 - Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja c.o. i wod-kan (zał. 33 do SIWZ)
 • Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy część 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Sale Rozpraw z pokojem narad ST-01- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja oraz centralne ogrzewanie (zał. 34 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowanie windy cześć 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad, Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja oraz centralne ogrzewanie (zał. 35 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu z zainstalowaniem windy cześć 4 Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad (Wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał.36 do SIWZ),
 • Specyfikacja techniczna SE przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 4. Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. 01 Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 37 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 4. Adaptacja pokoju nr 7 na Salę Rozpraw z pokojem narad. Instalacja elektryczna, teletechniczna i SSP (zał. 38 do SIWZ).

3.5.      Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. Aktualizacja. Klimatyzacja (zał. 39 do SIWZ),

 • Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. Aktualizacja. Specyfikacja techniczna ST-01 Klimatyzacja (zał. 40 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, 225. (zał. 41 do SIWZ),
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121. (wersja zmodyfikowana). Instalacja elektryczna (zał. 42 do SIWZ),
 • Specyfikacja techniczna przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121,. SE -01- Instalacja elektryczna (zał. 43 do SIWZ),
 • Przedmiar robót przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy cześć 5 Modernizacja klimatyzacji w pokojach nr 121, Instalacja elektryczna (zał. 44 do SIWZ).
 1. Oznaczenie przedmiotu zamówień według 45216112-2, 45313100-5, 45453000-7,45432000-4, 4545000-6
 2. Miejsce wykonania robot budowlanych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 4. Termin wykonania 130 dni  od dnia udzielenia zamówienia.
 5. Wymagane wadium: nie dotyczy
 6. Kryteria oceny oferty:
  · Cena 100%
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 08.07.2013 r. do godz. 11:00
 9. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2013 r. o godz. 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 111.

PDFZałącznik nr 08 - część 1 - Winda - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 09 - część 1 - Winda - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 10 - część 1 - Winda - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 11 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 12 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 13 - część 2 - Biblioteka - Budowlane - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 14 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 15 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 16 - część 2 - Biblioteka - Nadproże - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 17 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 18 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 19 - część 2 - Biblioteka - Wentylacja - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 20 - część 2 - Biblioteka - CO - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 21 - część 2 - Biblioteka - CO - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 22 - część 2 - Biblioteka - CO - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 23 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 24 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 25 - część 2 - Biblioteka - EleTechSSP - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 26 - część 3 - Okna - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 27 - część 3 - Okna - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 28 - część 3 - Okna - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 29 - część 4 - Sala - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 30 - część 4 - Sala - Budowlane - Projekt Budowlano-Wykonawczy Nadproże.pdf
PDFZałącznik nr 31 - część 4 - Sala - Budowlane - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 32 - część 4 - Sala - Budowlane - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 33 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Projekt Budwolano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 34 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 35 - część 4 - Sala - WentKlimWodKanCO - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 36 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 37 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 38 - część 4 - Sala - ElTechSSP - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 39 - część 5 - Klima - Klim - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 40 - część 5 - Klima - Klim - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 41 - część 5 - Klima - Klim - Przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 42 - część 5 - Klima - Elek - Projekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFZałącznik nr 43 - część 5 - Klima - Elek - Specyfikacja (STWiORB).pdf
PDFZałącznik nr 44 - część 5 - Klima - Elek - Przedmiar.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 01-07.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ

nr sprawy Adm/030/8/13 
Gliwice, 2 maja 2013 r.

PDFodpowiedz.pdf

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa sprzętu komputerowego dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV: 48882000-2, 30234000-8, 30230000-9, 30231000-7
 5. Miejsce dostawy  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 7. Termin wykonania 14 dni  od dnia udzielenia zamówienia.
 8. Wymagane wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny oferty: · Cena 100%
 10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 06.05.2013 r. do godz. 10:30
 12. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2013 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej pokój nr 410.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/