Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2014

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/26/1/14
Gliwice, 25 listopada 2014 r.

Przdmiotem zamówienia jest : Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

PDFOgłoszenie o zamówieniu_ochrona.pdf
PDFSIWZ_przetarg_nieograniczony_ochrona.pdf
PDFZałączniki_do_siwz.pdf

Zmiana treści SIWZ  PDFzmiana_siwz_ochrona.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/2014
Gliwice, 20 listopada 2014 r

Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDFogłoszenie_usługi pocztowe.pdf
PDFsiwz_usługi pocztowe.pdf
PDFzałączniki_do_siwz.pdf

Odpowiedź na pytania  PDFodpowiedź_na pytania_do_siwz_poczta.pdf
Zmiana treści SIWZ PDFzmiana_siwz_poczta.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/214/4/14
Gliwice, 29 sierpnia 2014 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – Remont instalacji i fragmentu korytarza w piwnicy oraz remont części nawierzchni parkingu.

PDFOGL_BZP.pdf 
PDFSIWZ.pdf  
PDFZał_01.pdf 
PDFZał_02.pdf  
PDFZał_03.pdf 
PDFZał_04.pdf 
PDFZał_05.pdf 
PDFZał_06.pdf 
PDFZał_07.pdf 
PDFZał_08.pdf 
PDFZał_09.pdf 
PDFZał_10.pdf 
PDFZał_11.pdf 
PDFZał_12.pdf
PDFZał_13.pdf


Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/214/2/14
Gliwice, 23 kwietnia 2014 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 44-101 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest – remont pomieszczeń  w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na które składają się
dwie części: 
Część 1 – Remont parteru, 
Część 2 – Remont pomieszczeń nr 104, 106, 208, 305 i 409.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kowolik, tel. (32) 238-98-30 wew. 468.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, tj.:
  Część 1: Remont parteru
 • projekt budowlano-wykonawczy remontu parteru budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Gliwice, na dz. Nr 487 obręb Stare Miasto,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych parteru budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ulicy Prymasa Stfana Wyszyńskiego 2 Gliwice, na dz. Nr 487  obręb Stare Miasto,
 • przedmiar robót  remontu parteru budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Gliwice, na dz. Nr 487 obręb Stare Miasto.

             Część 2: Remont pomieszczeń nr 104, 106, 208, 305 i 409.

 • projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczeń nr 104, 106, 208, 305 i 409 w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach, na dz. Nr 487 obręb Stare Miasto,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu pomieszczeń nr 104, 106, 208, 305 i 409 w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach, na dz. Nr 487 obręb Stare Miasto,
 • przedmiar robót remontu pomieszczeń nr 104, 106, 208, 305 i 409 w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach, na dz. Nr 487 obręb Stare Miasto,.
 1. Oznaczenie przedmiotu zamówień według CPV   45262500-6, 45262520-2, 45421146-9, 45432100-5, 45421100-5,45442100-8, 45453100-8,45422100-2.
 2. Miejsce wykonania robot budowlanych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 4. Termin wykonania do 30 września 2014 r.
 5. Wymagane wadium:  6 000 zł (sześć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 12.05.2014 r. do godziny 11:00
 6. Kryteria oceny oferty:
  · Cena 100%
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju nr 410 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 do dnia 12.05.2014 r. do godziny 11:00
 9. Wykonawca składając ofertę jest nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2014 r. o godzinie 11:30, w siedzibie zamawiającego w pokoju 410.

PDFSIWZ.pdf 
PDFZał01.pdf 
PDFZał02.pdf  
PDFZał03.pdf 
PDFZał04.pdf 
PDFZał05.pdf 
PDFZał06.pdf 
PDFZał07.pdf 
PDFZał08.pdf 
PDFZał09.pdf 
PDFZał10.pdf 
PDFZał11.pdf 
PDFZał12.pdf
PDFZał13.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2017
  przez: Iwona Pacewicz
 • opublikowano:
  24-03-2017 13:41
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 1665
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: