Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2016

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/030/26/16
Gliwice, 17 listopada 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowania.

PDFSIWZ-dostawo-oprogramowania.pdf
PDFOgłoszenie_oprogramowanie.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ PDFwyjaśnienie-treści-siwz.pdf
Zmiana treści SIWZ PDFzmiana-treści-siwz.pdf
Informacja z otwarcia ofert PDFinformacja o otwarciu.pdf
Powiadomienie o wyniku postępowania PDF20161130_powiadomienie.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/030/25/16
Gliwice, 4 listopada 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa monitorów oraz terminali.

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSiwz_monitory_terminale.pdf

Informacja z otwarcia ofert PDFInofrmacjia_z_otwarciu_monitory_i_terminale.pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej DOC05-oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.doc
Powiadomienie o wyniku postępowania PDFpowiadomienie_o_wyniku_postępowania.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/16
Gliwice, 3 listopada 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ_poczta.pdf

Odpowiedzi na pytania PDFOdpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ PDFWyjaśnienie_treści_SIWZ.pdf
Zmiana treści SIWZ PDFZmiana_treści_SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert PDFInformacja_z-otwarcia-poczta.pdf
Powiadomienie o wyniku postępowania PDFpowiadomienie o wyniku poczta.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/26/1/16
Gliwice, 25 października 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami od 1 do 4.pdf
DOCSIWZ Załączniki od 1 do 4.doc

Informacja z otwarcia ofert PDFInormacja_z_otwarciu_ofert_ochrona.pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej DOC06-oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.doc
Powiadomienie o wyniku postępowania PDFpowiadomienie-o-wyniku- ochrona.pdf 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/