Komunikaty prasowe

          W związku z zapytaniami odnoszącymi się do kandydowania przez Panią Teresę Kurcyusz - Furmanik, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, do Krajowej Rady Sądownictwa informuje się, że zgłoszenie tej  kandydatury jest wynikiem osobistej decyzji Pani Sędzi. W procesie zgłaszania tej kandydatury i wyrażania dla niej poparcia organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Kolegium oraz Prezes Sądu)  nie brały udziału.

          Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarte zostało w uchwale z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 1/2017.


         Po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) funkcjonariusze celni wnieśli do WSA w Gliwicach 150 skarg na sposób uregulowania ich stosunku służbowego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach albo Dyrektora Krajowej Informacji Krajowej.
         Skargi dotyczyły generalnie dwóch sytuacji prawnych:
         1) bezczynności organu wobec braku przedstawienia propozycji służby, względnie bezczynności polegającej na nierozpoznaniu środka zaskarżenia od propozycji zatrudnienia;
          2) odwołania od propozycji zatrudnienia zmieniającej stosunek służbowy na stosunek pracy, albo odwołania od decyzji określającej warunki pełnienia służby.
         W dniu 22 stycznia 2018 r. WSA w Gliwicach rozpoznał merytorycznie pierwsze skargi w tym przedmiocie i je uwzględnił (sygn. akt IV SAB/Gl 228/17 oraz IV SA/Gl 684/17 i IV SA/Gl 856/17).
         W odniesieniu do zaskarżonej bezczynności organu Sąd uznał, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach był zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej.
         W odniesieniu do skarg na propozycje zatrudnienia Sąd uznał, że pismo organu w tej materii stanowi decyzję administracyjną, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy i następnie skarga do sądu administracyjnego. W przypadku nie przyjęcia przez funkcjonariusza przedłożonej mu propozycji, organ jest zobowiązany do wydania (na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) decyzji o wygaśnięciu decyzji kształtującej stosunek prawny funkcjonariusza celnego.
         Po sporządzeniu (z urzędu) pisemnych uzasadnień wyroków zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


          W związku  z pytaniami o wpływ skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu "Wilhelma Szewczyka" na "Marii i Lecha Kaczyńskich" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 7084) niniejszym informuje się, że skarga w tej materii nie wpłynęła do WSA w Gliwicach.
         Stosownie do art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Organ (w tym przypadku Wojewoda Śląski) przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. 
         W razie wpływu skargi do Sądu niezwłocznie zostanie podane to do wiadomości.  
        W dniu 31 stycznia 2018 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga na powyższe zarządzenie i została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 117/18. Po wyznaczeniu terminu rozprawy zostanie on niezwłocznie podany do wiadomości.


        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 781/17 oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsko-Biała. Była to pierwsza rozpoznawana w Sądzie po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 ze zm.). W przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywach rozstrzygnięcia skład orzekający podzielił stanowisko i argumentację organu nadzoru, mające uzasadnienie w opinii Instytutu Pamięci Narodowej z 22 marca 2017 r., że Ryszard Dziopak był działaczem PZPR, członkiem KW PZPR w Bielsku-Białej, posłem na Sejm z ramienia PZPR, był także nomenklaturowym dyrektorem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Orzeczenie nie zapadło jednogłośnie, do wyroku jeden z Sędziów zgłosił zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie wyroku, w razie zgłoszenia żądania przez strony biorące udział w postępowaniu, zostanie opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

PDFwyrok z uzasadnieniem.pdf
PDFzdanie odrębne.pdf


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi dwóch osób (mieszkańców Częstochowy i Chełma Śląskiego) na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin (tzw. uchwała smogowa). Sprawy połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, termin rozprawy zaplanowany został na dzień 14 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 903/17.
W związku  wpływem kolejnej skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin oraz wnioskami o wstrzymanie wykonania tej uchwały, a ponadto o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, rozprawa nie zostanie wyznaczona na zaplanowany wcześniej termin tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Termin rozprawy wyznaczony zostanie niezwłocznie po prawomocnym rozpoznaniu wskazanych wyżej wniosków.
W dniu 29 grudnia 2017 r. akta sprawy zostały przekazane Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu celem rozpoznania zażaleń stron skarżących na postanowienie tut. Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. oddalające wniosek o wstrzymanie zaskarżonej uchwały.
W dniu 24 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia stron na postanowienie tut. Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. oddalające wniosek o wstrzymanie zaskarżonej uchwały.
Przed tut. Sądem wyznaczono rozprawę na dzień 16 marca 2018 r.


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi Prezydenta Miasta Bytomia oraz Damiana Bartyli na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 r. nr LI/635/17 w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 1062/17 odmówił wstrzymania zaskarżonej uchwały akcentując brak występowania przesłanek uzasadniających podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia. Kolejnym postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. tut. Sąd odrzucił skargę Prezydenta Miasta Bytomia akcentując, że organ wykonawczy Gminy nie ma samodzielnej zdolności sądowej, niezależnej od zdolności sądowej Gminy.
Sąd wyznaczył termin rozprawy w sprawie ze skargi Damiana Bartyli (jako osoby fizycznej) na dzień 8 marca 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/