Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy

      W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).
      Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
      W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
      Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
      Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
      Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. poz. 24 ze zm.).


       W dniu 14 lutego 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ronda „im. Edwarda Gierka” na „Zagłębia Dąbrowskiego” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7081). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 155/18. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 11 kwietnia 2018 r., godz. 9:45.  
W dniu 11 kwietnia 2018 r. rozprawa została odroczona na dzień 23 kwietnia 2018 r., godz. 12:00.

W dniu 23 kwietnia 2018 r, rozprawa została odroczona do dnia 17 maja 2018 r. godz. 13:30.
Przyczyną odroczenia było:
-  zobowiązanie pełnomocnika Gminy Sosnowiec do przedłożenia uchwał dotyczących zmian ulic podejmowanych w trakcie ciążącego na gminie obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej;
 -   zobowiązanie pełnomocnika Wojewody Śląskiego do przedłożenia korespondencji, która toczyła się pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Sosnowiec, z której wynikać może stan świadomości w zakresie obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej.
 

W dniu 17 maja 2018 r. godz. 12:20 wyznaczono także rozprawę w sprawie zmiany w Katowicach nazwy Placu "Wilhelma Szewczyka" na "Marii i Lecha Kaczyńskich" - sygn. akt IV SA/Gl 117/18.


         W związku z zapytaniami odnoszącymi się do kandydowania przez Panią Teresę Kurcyusz - Furmanik, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, do Krajowej Rady Sądownictwa informuje się, że zgłoszenie tej  kandydatury jest wynikiem osobistej decyzji Pani Sędzi. W procesie zgłaszania tej kandydatury i wyrażania dla niej poparcia organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Kolegium oraz Prezes Sądu)  nie brały udziału.

       Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarte zostało w uchwale z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 1/2017.


         Po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) funkcjonariusze celni wnieśli do WSA w Gliwicach 150 skarg na sposób uregulowania ich stosunku służbowego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach albo Dyrektora Krajowej Informacji Krajowej.
         Skargi dotyczyły generalnie dwóch sytuacji prawnych:
         1) bezczynności organu wobec braku przedstawienia propozycji służby, względnie bezczynności polegającej na nierozpoznaniu środka zaskarżenia od propozycji zatrudnienia;
          2) odwołania od propozycji zatrudnienia zmieniającej stosunek służbowy na stosunek pracy, albo odwołania od decyzji określającej warunki pełnienia służby.
         W dniu 22 stycznia 2018 r. WSA w Gliwicach rozpoznał merytorycznie pierwsze skargi w tym przedmiocie i je uwzględnił (sygn. akt IV SAB/Gl 228/17 oraz IV SA/Gl 684/17 i IV SA/Gl 856/17).
         W odniesieniu do zaskarżonej bezczynności organu Sąd uznał, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach był zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej.
         W odniesieniu do skarg na propozycje zatrudnienia Sąd uznał, że pismo organu w tej materii stanowi decyzję administracyjną, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy i następnie skarga do sądu administracyjnego. W przypadku nie przyjęcia przez funkcjonariusza przedłożonej mu propozycji, organ jest zobowiązany do wydania (na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) decyzji o wygaśnięciu decyzji kształtującej stosunek prawny funkcjonariusza celnego.
         Po sporządzeniu (z urzędu) pisemnych uzasadnień wyroków zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


          W dniu 31 stycznia 2018 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu "Wilhelma Szewczyka" na "Marii i Lecha Kaczyńskich" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 7084). Została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 117/18. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 17 maja 2018 r.


        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 781/17 oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsko-Biała. Była to pierwsza rozpoznawana w Sądzie po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 ze zm.). W przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywach rozstrzygnięcia skład orzekający podzielił stanowisko i argumentację organu nadzoru, mające uzasadnienie w opinii Instytutu Pamięci Narodowej z 22 marca 2017 r., że Ryszard Dziopak był działaczem PZPR, członkiem KW PZPR w Bielsku-Białej, posłem na Sejm z ramienia PZPR, był także nomenklaturowym dyrektorem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Orzeczenie nie zapadło jednogłośnie, do wyroku jeden z Sędziów zgłosił zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie wyroku, w razie zgłoszenia żądania przez strony biorące udział w postępowaniu, zostanie opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 8 stycznia 2018 r. została wniesiona przez stronę skarżącą skarga kasacyjna. Dnia 2 marca 2018 r. skarga kasacyjna wraz z aktami sprawy została przekazana do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. uchylił wyrok tutejszego Sądu z 16 października 2017 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

PDFwyrok z uzasadnieniem.pdf
PDFzdanie odrębne.pdf


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi dwóch osób (mieszkańców Częstochowy i Chełma Śląskiego) na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin (tzw. uchwała smogowa). Sprawy połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, termin rozprawy zaplanowany został na dzień 14 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 903/17.
W związku  wpływem kolejnej skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin oraz wnioskami o wstrzymanie wykonania tej uchwały, a ponadto o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, rozprawa nie zostanie wyznaczona na zaplanowany wcześniej termin tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Termin rozprawy wyznaczony zostanie niezwłocznie po prawomocnym rozpoznaniu wskazanych wyżej wniosków.
W dniu 29 grudnia 2017 r. akta sprawy zostały przekazane Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu celem rozpoznania zażaleń stron skarżących na postanowienie tut. Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. oddalające wniosek o wstrzymanie zaskarżonej uchwały.
W dniu 24 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia stron na postanowienie tut. Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. oddalające wniosek o wstrzymanie zaskarżonej uchwały.
Na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. Sąd oddalił skargi dwóch osób fizycznych, zaś trzecią skargę (przedsiębiorcy) odrzucił - uznając, że ten podmiot nie ma legitymacji do wniesienia skargi w tej sprawie. Uzasadnienie w tej sprawie zostało sporządzone i jest dostępne w bazie orzeczeń sądów administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi Prezydenta Miasta Bytomia oraz Damiana Bartyli na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 r. nr LI/635/17 w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 1062/17 odmówił wstrzymania zaskarżonej uchwały akcentując brak występowania przesłanek uzasadniających podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia. Kolejnym postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. tut. Sąd odrzucił skargę Prezydenta Miasta Bytomia akcentując, że organ wykonawczy Gminy nie ma samodzielnej zdolności sądowej, niezależnej od zdolności sądowej Gminy.
Na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Damiana Bartyli (jako osoby fizycznej) Sąd oddalił skargę.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/