Komunikaty prasowe

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 781/17 oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsko-Biała. Była to pierwsza rozpoznawana w Sądzie po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 ze zm.). W przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywach rozstrzygnięcia skład orzekający podzielił stanowisko i argumentację organu nadzoru, mające uzasadnienie w opinii Instytutu Pamięci Narodowej z 22 marca 2017 r., że Ryszard Dziopak był działaczem PZPR, członkiem KW PZPR w Bielsku-Białej, posłem na Sejm z ramienia PZPR, był także nomenklaturowym dyrektorem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Orzeczenie nie zapadło jednogłośnie, do wyroku jeden z Sędziów zgłosił zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie wyroku, w razie zgłoszenia żądania przez strony biorące udział w postępowaniu, zostanie opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi dwóch osób (mieszkańców Częstochowy i Chełma Śląskiego) na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin (tzw. uchwała smogowa). Sprawy połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, termin rozprawy zaplanowany został na dzień 14 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 903/17.
W związku z wpływem kolejnej skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin oraz wnioskami o wstrzymanie wykonania tej uchwały, a ponadto o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, rozprawa nie zostanie wyznaczona na zaplanowany wcześniej termin tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Termin rozprawy wyznaczony zostanie niezwłocznie po prawomocnym rozpoznaniu wskazanych wyżej wniosków.


       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi Prezydenta Miasta Bytomia oraz Damiana Barteli na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 r. nr LI/635/17 w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 1062/17 odmówił wstrzymania zaskarżonej uchwały akcentując brak występowania przesłanek uzasadniających podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia. Kolejnym postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. tut. Sąd odrzucił skargę Prezydenta Miasta Bytomia akcentując, że organ wykonawczy Gminy nie ma samodzielnej zdolności sądowej, niezależnej od zdolności sądowej Gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/