Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy

      W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).
      Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
      W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
      Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
      Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
      Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. poz. 24 ze zm.).


Sprawa dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych

        W dniu 21 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Toszek na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XLVI/388/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 804/18.
Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


Sprawa dot. referendum w Zawierciu

       W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Zawiercie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 3845) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr LV/515/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego: lokalizacji na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu, dofinansowania zabiegów in vitro oraz bezpłatnego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 759/18. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę Gminy Zawiercie.


Sprawy dot. wygaśnięcia mandatu wójta, radnego

       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Bolesława Śmigały na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4772). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 746/18.
Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 2 stycznia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Bolesława Śmigałę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.    


 

       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Marcina Zomerfelda na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4771). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 750/18.
Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).      


     Sprawy ze skarg na zarządzenia zastępcze (nadzorcze) Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu   

        W dniu 14 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "30 - Lecia" na "Ofiar Katynia" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5052). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1105/18. Po wyznaczeniu terminu rozprawy zostanie on niezwłocznie podany do wiadomości.


       W dniu 26 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wilhelma Szewczyka" na "Główną" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5810). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1060/18. Po wyznaczeniu terminu rozprawy zostanie on niezwłocznie podany do wiadomości.


     W dniu 12 czerwca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Miasta Bielsko-Biała na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dywizji Kościuszkowskiej” na „Józefa Rymera” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1892). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 613/18. 
Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. Sąd odrzucił skargę. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 9 października 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Bielsko-Biała Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


       W dniu 29 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Miasta Bielsko-Biała na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „I Armii Wojska Polskiego” na „Cichociemnych” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1890). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 565/18. 
Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 3 grudnia 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


       W dniu 23 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Gminy Blachownia na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „16 Stycznia” na „Janusza Korczaka” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1679). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 546/18. 
Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego.
Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 13 grudnia 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


     W dniu 14 lutego 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ronda „im. Edwarda Gierka” na „Zagłębia Dąbrowskiego” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7081). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 155/18.
Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. Sąd oddalił skargę.
Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 17 października 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Sosnowiec Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


       W dniu 31 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu "Wilhelma Szewczyka" na "Marii i Lecha Kaczyńskich" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 7084). Została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 117/18.
Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne.
Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 26 listopada 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


                  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 781/17 oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsko-Biała. Była to pierwsza rozpoznawana w Sądzie po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 ze zm.). Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne.
          W dniu 8 stycznia 2018 r. została wniesiona przez stronę skarżącą skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. uchylił wyrok tutejszego Sądu z 16 października 2017 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.


 Sprawa dot. zakazu stadionowego

          W dniu 12 czerwca 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga na orzeczenie Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A. w przedmiocie nałożenia zakazu klubowego, polegającego na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych tj. meczach organizowanych przez Klub, obejmujący również mecze wyjazdowe na okres 2 lat. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 608/18. Po wyznaczeniu terminu rozprawy zostanie on niezwłocznie podany do wiadomości.  


Sprawa dot. uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie wysokości opłaty adiacenckiej

        W dniu 22 maja 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Dąbrowa Górnicza na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXVII/769/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/426/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 maja 2008 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej. Została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 404/18.
Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 29 listopada 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Dąbrowa Górnicza Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.    


Sprawa dot. udostępnienia informacji publicznej

        W dniu 15 maja 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga adwokata będącego koordynatorem do spraw dostępu do informacji publicznej Naczelnej Rady Adwokackiej na bezczynność Stowarzyszenia na Recz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Katowicach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci:
1. skanu umowy ze starostą Powiatu Katowickiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. skanów umów z wszystkimi osobami, które w tym punkcie udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej,
3. skanów dokumentów z których wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,
4. skanów dokumentów z których wynika, że Stowarzyszenie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
        Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SAB/Gl 113/18.
Postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym Sąd odrzucił skargę.
Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


 Sprawy funkcjonariuszy celnych

          Po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) funkcjonariusze celni wnieśli do WSA w Gliwicach 150 skarg na sposób uregulowania ich stosunku służbowego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach albo Dyrektora Krajowej Informacji Krajowej.
         Skargi dotyczyły generalnie dwóch sytuacji prawnych:
         1) bezczynności organu wobec braku przedstawienia propozycji służby, względnie bezczynności polegającej na nierozpoznaniu środka zaskarżenia od propozycji zatrudnienia;
          2) odwołania od propozycji zatrudnienia zmieniającej stosunek służbowy na stosunek pracy, albo odwołania od decyzji określającej warunki pełnienia służby.
         W dniu 22 stycznia 2018 r. WSA w Gliwicach rozpoznał merytorycznie pierwsze skargi w tym przedmiocie i je uwzględnił (sygn. akt IV SAB/Gl 228/17 oraz IV SA/Gl 684/17 i IV SA/Gl 856/17).
         W odniesieniu do zaskarżonej bezczynności organu Sąd uznał, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach był zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej.
         W odniesieniu do skarg na propozycje zatrudnienia Sąd uznał, że pismo organu w tej materii stanowi decyzję administracyjną, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy i następnie skarga do sądu administracyjnego. W przypadku nie przyjęcia przez funkcjonariusza przedłożonej mu propozycji, organ jest zobowiązany do wydania (na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) decyzji o wygaśnięciu decyzji kształtującej stosunek prawny funkcjonariusza celnego.
         Po sporządzeniu (z urzędu) pisemnych uzasadnień wyroków zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


     Sprawa dotycząca tzw. uchwały antysmogowej

          Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi dwóch osób (mieszkańców Częstochowy i Chełma Śląskiego) oraz przedsiębiorcy na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin (tzw. uchwała antysmogowa). Sprawy połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą II SA/Gl 903/17.
           Wyrokiem z dnia 16 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi dwóch osób fizycznych, zaś trzecią skargę (przedsiębiorcy) odrzucił - uznając, że ten podmiot nie ma legitymacji do wniesienia skargi w tej sprawie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało sporządzone i jest dostępne w bazie orzeczeń sądów administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/