Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozpraw

          W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).
          Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
          W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
         Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
         Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. poz. 24 ze zm.).


Sprawy dot. odwołania ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły trzy skargi dotyczące kwestii odwołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (dalej: WPR):

a) III SA/Gl 196/20 – przedmiotem skargi Gminy Dąbrowa Górnicza jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., NPII.4131.1.38.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Wyrokiem z 26 maja 2020 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 7 października 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

b) III SA/Gl 218/20 – przedmiotem skargi dyrektora WPR jest uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 154/98/VI/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w przedmiocie odwołania dyrektora WPR z zajmowanego stanowiska. Wyrokiem z 28 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.  

c) III SA/Gl 143/20 – przedmiotem skargi Zarządu Województwa Śląskiego jest uchwała nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Dnia 15 maja 2020 r. zawieszono postępowanie sądowe. Po wyznaczeniu terminu rozprawy zostanie on niezwłocznie podany do wiadomości.  


Sprawa dot. odwołania za stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

       W dniu 30 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. nr 172/99/VI/2020 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 446/20. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 8 września 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Wojewodztwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. ideologii LGBT

       W dniu 10 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2019 r. nr X/78/2019 w przedmiocie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 15/20. Wyrokiem z 14 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
Sąd uznał, że Rada Gminy Istebna wykroczyła poza zakres właściwości rady gminy i dokonała władczej ingerencji w zakres kompetencji innych organów administracji publicznej, a w konsekwencji działała bez podstawy prawnej i naruszyła konstytucyjną zasadę legalizmu, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd stwierdził również, że uchwała ogranicza konstytucyjne prawa i wolności, podczas gdy ich ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy. Zdaniem Sądu uchwała wyklucza ze wspólnoty samorządowej jej mieszkańców identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Dopuszcza się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Bezprawnie ingeruje w wolności i prawa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, narusza ich godność, a także ogranicza prawo do życia prywatnego w zgodzie ze swoją orientacją seksualną i tożsamością. W ocenie Sądu uchwała również bezprawnie ogranicza prawa i wolności mieszkańców Gminy do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do nauki i do nauczania, jak również władczo ingeruje w działalność placówek oświatowych, dąży do wykluczenia z programu nauczania treści dotyczących edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


Sprawa dot. nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach

       W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VII/136/19 w przedmiocie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. Skarga zarzuca:
- brak określenia w uchwale preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych,
- uzależnienie przyjęcia do żłobka od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 826/19. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r.
Sąd oddalił skargę Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 24 lipca 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. obowiązkowych szczepień ochronnych - jako kryterium przyjęcia do publicznego przedszkola

        W dniu 10 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Częstochowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. nr 59.V.2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 489/19. Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 29 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. odwołania za stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

       W dniu 19 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. nr 359/23/VI/2019 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 599/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 263/19). Wyrokiem z dnia 12 lipca 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 5 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Sosnowca

        W dniu 28 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. nr 98/IV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sosnowca. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 658/19. Wyrokiem z dnia 2 września 2019 r. Sąd oddalił skargę Gminy Sosnowiec. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 stycznia 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Sosnowiec Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice

        W dniu 27 marca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Gliwice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. nr II/29/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 448/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 209/19). Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Miasta Gliwice. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 31 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Gliwice Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


Sprawy dot. uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał 14 skarg Prokuratorów na uchwały dotyczące ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem. Sąd w 11 sprawach stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał w całości, w 2 sprawach stwierdził nieważność uchwały w części, a w 1 sprawie skarga Prokuratora została oddalona.
         W wyrokach wskazano, że prawidłowa realizacja przez radę powiatu delegacji wynikającej z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.) powinna być poprzedzona szczegółową kalkulacją pozwalającą na dokonanie przez radnych, a następnie organ nadzoru lub sąd administracyjny, miarodajnej oceny, czy wysokość stawek została ustalona z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, które są ponoszone przez powiat.

Wykaz spraw rozpoznanych w powyższym przedmiocie:

 • II SA/Gl 696/18 - wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2017 r. nr XLIX/1012/2017. W dniu 10 czerwca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Katowice Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 maja 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Miasta Katowice;
 • II SA/Gl 790/18 - wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 21 grudnia 2017 r. nr XL VI/551/17;
 • II SA/Gl 798/18 - wyrokiem z dnia 11 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 8 listopada 2017 r. nr XXVI/200/2017;
 • II SA/Gl 826/18 - wyrokiem z dnia 4 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 r. nr XXXI/238/2017 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 827/18 - wyrokiem z dnia 18 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017;
 • II SA/Gl 835/18 - wyrokiem z dnia 23 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. nr XXXV/275/17;
 • II SA/Gl 861/18 -  wyrokiem z dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 września 2017 r. nr XXXI/263/2017;
 • II SA/Gl 882/18 - wyrokiem z dnia 13 marca 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. nr XXI/527/2016;
 • II SA/Gl 924/18 - wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Bielskiego z dnia 25 października 2017 r. nr V/46/280/17 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 955/18 - wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 r. nr 712/LVI/2017;
 • II SA/Gl 1026/18 - wyrokiem z dnia 22 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. nr XXXV/383/2017 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 980/18 - wyrokiem z dnia 13 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność § 2 uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2017 r. nr XLII/647/17, wskazując, że niedopuszczalne jest naliczenie opłaty od każdej „rozpoczętej doby”;
 • II SA/Gl 385/18 - wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność § 2 uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r. nr XXXII/475/2017, wskazując, że niedopuszczalne jest naliczenie opłaty od każdej „rozpoczętej doby”;
 • II SA/Gl 934/18 - wyrokiem z dnia 6 lutego 2019 r. Sąd oddalił skargę Prokuratora na uchwałę Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. nr XLIX/545/17. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, powodem oddalenia skargi było to, że Prokurator dopiero na rozprawie podniósł zarzut dotyczący nieważności całej uchwały, a zatem Rada Miasta nie miała możliwości wykazania, że dysponowała wymaganą kalkulacją kosztów przed podjęciem uchwały. W dniu 14 czerwca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Prokuratora Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 maja 2020 r. uchylił zaskarżony wyrok z dnia 6 lutego 2019 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

  Pisemne uzasadnienia wskazanych wyroków zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

  Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły kolejne skargi Prokuratorów na uchwały dotyczące ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem:

 • sygn. akt II SA/Gl 690/19 - skarga na uchwałę Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. Nr XI/258/2015. Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.  
 • sygn. akt II SA/Gl 689/19 - skarga na uchwałę Rada Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr III/63/18. Wyrokiem z dnia 11 września 2019 r. Sąd w pkt 1) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust. 1 pkt 1-7 w zakresie słowa „rozpoczętą”; w pkt 2) oddalił skargę w pozostałej części.
 • sygn. akt II SA/Gl 793/19 - skarga na uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. Nr 9.II.2018. Wyrokiem z dnia 11 września 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
 • sygn. akt  II SA/Gl 351/19  - skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr III/27/2018. Wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
 • sygn. akt II SA/Gl 679/19 - skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2018 r. Nr II/5/18. Wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. Sąd w pkt 1) stwierdził nieważność § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 zaskarżonej uchwały w  części dotyczącej zwrotu  „art. 50a i”; w pkt 2) stwierdził nieważność tytułu załącznika do uchwały  w  części dotyczącej zwrotu  „art. 50a i”; w pkt 3) oddalił skargę w pozostałej części.
 • sygn. akt II SA/Gl 688/19  - skarga na uchwałę Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 września 2018 r. Nr XLVI/268/2018. 13 września 2019 r. Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd oddalił skargę. 

  Pisemne uzasadnienia wskazanych wyroków zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sprawa dot. świadczenia "500+"

          W wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 840/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.) wymagający, aby osobie samotnie wychowującej dziecko zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne – ma zastosowanie tylko, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy pierwszego dziecka. 
       Zdaniem Sądu, wymieniony przepis nie ma zaś zastosowania, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy drugiego lub kolejnego dziecka. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).     


Sprawa dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych

        W dniu 21 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Toszek na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XLVI/388/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 804/18. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 lutego 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawa dot. referendum w Zawierciu

       W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Zawiercie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 3845) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr LV/515/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego: lokalizacji na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu, dofinansowania zabiegów in vitro oraz bezpłatnego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 759/18. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę Gminy Zawiercie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).W dniu 10 lipca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 września 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawy dot. wygaśnięcia mandatu wójta, radnego

       W dniu 5 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Adama Nikiel na uchwałę Rady Gminy Wilkowice w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilkowice. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 546/19. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Adama Nikiel. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 20 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Dawida Kostempskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dawida Kostempskiego. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 493/19. Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Dawida Kostempskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 1 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Dawida Kostempskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Bolesława Śmigały na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4772). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 746/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 2 stycznia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Bolesława Śmigałę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.    


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Marcina Zomerfelda na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4771). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 750/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).      


     Sprawy ze skarg na zarządzenia zastępcze (nadzorcze) Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu   

        W dniu 27 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Radlina na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Piotra Iwanowicza Rogozina" na "ks. Jerzego Popiełuszki" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 2563). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 529/19. Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 10 grudnia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.


       W dniu 14 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "30 - Lecia" na "Ofiar Katynia" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5052). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1105/18. Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Sąd odrzucił skargę Miasta Kalety. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 26 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wilhelma Szewczyka" na "Główną" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5810). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1060/18. Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (3/netkoncept-reader/netkoncept-reader.js&version=1602668839_1410">