Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozpraw

          W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U.2022.329 ze zm.).
          Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
          W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
         Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
         Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U.2018.1914).


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 wydał orzeczenie na skutek pytania prejudycjalnego tutejszego Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 495/19. TSUE orzekł, że art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu  przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.
PDFTSUE sprawa C-895-19.pdf (338,04KB)


Sprawa dot. Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025

       W dniu 10 marca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Katowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 29 grudnia 2021 r. nr NPII.4131.1.1226.2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 8837) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Katowice z 25 listopada 2021 r. nr XLI/916/21 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 7780) w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 277/22. Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części stwierdzającej nieważność:
1. § 17 pkt 2 lit. b, § 18 ust. 2 pkt 2, § 19 ust. 11 i 13 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały,
    § 1 ust. 2 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 załącznika nr 7 do załącznika nr 1 do uchwały,
2. § 17 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały,
3. § 18 ust. 2 pkt 1 lit. d załącznika Nr 1 do uchwały.
W dniu 9 sierpnia 2022 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 20 września 2023 r.:
1. sprostował oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2022 r. sygn. akt III SA/Gl 277/22 w ten sposób, że w miejsce zwrotu "załącznika Nr 1 do uchwały" wpisał "załącznika do uchwały",
2. uchylił zaskarżony wyrok w zakresie, w jakim wyrok ten uchyla zaskarżone rozstrzygniecie nadzorcze w części stwierdzającej nieważność § 17 pkt 2 lit. b załącznika do uchwały oraz § 17 pkt 2 załącznika do uchwały i w tym zakresie skargę oddalił.


Sprawa dot. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       W dniu 25 czerwca 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta Częstochowa z dnia 3 grudnia 2020 r. nr 495.XXXVI.2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 r. poz. 8851) w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I SA/Gl 876/21. Wyrokiem z 10 listopada 2021 r. Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Częstochowa z 3 grudnia 2020 r. nr 495.XXXVI.2020. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


Sprawa dot. uzależnienia wysokości dotacji celowej z budżetu gminy, na dziecko objęte opieką w żłobku, od dochodu na członka rodziny

       W dniu 1 kwietnia 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Świętochłowice na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2021 r. nr 25/II/2021 w przedmiocie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki i kluby dziecięce. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 402/21. Wyrokiem z 4 sierpnia 2021 r. Sąd uchylił zaskarżoną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 30 grudnia 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Wykaz spraw rozpoznanych w tutejszym Sądzie w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach:

 • III SA/Gl 540/20 – wyrokiem z 20 października 2020 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 421/20 – wyrokiem z 12 stycznia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 420/20 – wyrokiem z 14 stycznia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 625/20 – wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 391/20 – wyrokiem z 4 marca 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 669/20 – wyrokiem z 17 marca 2021 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania (dot. decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie obowiązku kwarantanny);
 • III SA/Gl 33/21 – wyrokiem z 27 kwietnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • III SA/Gl 72/21 – wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poddania się izolacji;
 • III SA/Gl 594/21 – wyrokiem z 15 września 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności;
 • III SA/Gl 21/21 – wyrokiem z 21 września 2021 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie nakazu określonego sposbu przemieszczania i obowiązku zasłaniania ust i nosa;
 • III SA/Gl 523/21 – wyrokiem z 4 października 2021 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny;
 • III SA/Gl 938/21 – wyrokiem z 27 października 2021 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do wprowadzonego obowiązku zakazu prowadzenia działalności;
 • III SA/Gl 702/21 – wyrokiem z 16 listopada 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 809/21 – wyrokiem z 2 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 733/21 – wyrokiem z 7 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie ograniczeń związanych ze stanem epidemii;
 • III SA/Gl 911/21 – wyrokiem z 9 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 821/21 – wyrokiem z 15 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 822/21 – wyrokiem z 15 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 924/21 – wyrokiem z 22 grudnia 2021 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 787/21 – wyrokiem z 12 stycznia 2022 r. Sąd stwierdził nieważność decyzji organu I instancji, uchylił decyzje organu II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 734/21 – wyrokiem z 18 stycznia 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 925/21 – wyrokiem z 18 stycznia 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 801/21 – wyrokiem z 26 stycznia 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 791/21 – wyrokiem z 2 marca 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 857/21 – wyrokiem z 2 marca 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 1625/21 – wyrokiem z 26 kwietnia 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie;
 • III SA/Gl 665/21 – wyrokiem z 24 maja 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poddania się izolacji;
 • III SA/Gl 203/22 – wyrokiem z 25 maja 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się w lokalu gastronomicznym do zakazu prowadzenia działalności;
 • III SA/Gl 47/22 – wyrokiem z 1 czerwca 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 1208/21 – wyrokiem z 15 czerwca 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • III SA/Gl 253/22 – wyrokiem z 18 października 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • III SA/Gl 84/22 – wyrokiem z 20 października 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 124/22 – wyrokiem z 27 października 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 349/22 – wyrokiem z 2 listopada 2022 r. Sąd oddalił skargę w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie;
 • III SA/Gl 550/22 – wyrokiem z 10 listopada 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • III SA/Gl 324/22 – wyrokiem z 29 listopada 2022 r. Sąd uchylił decyzje organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie;
   

Sprawa dot. opłaty miejscowej

       W dniu 17 lutego 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 czerwca 2008 r. nr XXXIII/151/2008 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I SA/Gl 201/20. Wyrokiem z 23 października 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 18 lutego 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Radę Miejską w Szczyrku Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej w Szczyrku.


Sprawy dot. odwołania ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły trzy skargi dotyczące kwestii odwołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (dalej: WPR):

a) III SA/Gl 196/20 – przedmiotem skargi Gminy Dąbrowa Górnicza jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., NPII.4131.1.38.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Wyrokiem z 26 maja 2020 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 7 października 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 grudnia 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.  

b) III SA/Gl 218/20 – przedmiotem skargi dyrektora WPR jest uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 154/98/VI/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w przedmiocie odwołania dyrektora WPR z zajmowanego stanowiska. Wyrokiem z 28 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. W dniu 5 listopada 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 5 września 2023 r. oddalił skargę kasacyjną Zarządu Województwa Śląskiego.

c) III SA/Gl 143/20 – przedmiotem skargi Zarządu Województwa Śląskiego jest uchwała nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Wyrokiem z 6 maja 2021 r. Sąd oddalił skargę Zarządu Województwa Śląskiego. W dniu 30 września 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. odwołania za stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

       W dniu 30 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. nr 172/99/VI/2020 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 446/20. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 8 września 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 1 czerwca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Zarządu Wojewodztwa Śląskiego.  


Sprawa dot. ideologii LGBT

       W dniu 10 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2019 r. nr X/78/2019 w przedmiocie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 15/20. Wyrokiem z 14 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
Sąd uznał, że Rada Gminy Istebna wykroczyła poza zakres właściwości rady gminy i dokonała władczej ingerencji w zakres kompetencji innych organów administracji publicznej, a w konsekwencji działała bez podstawy prawnej i naruszyła konstytucyjną zasadę legalizmu, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd stwierdził również, że uchwała ogranicza konstytucyjne prawa i wolności, podczas gdy ich ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy. Zdaniem Sądu uchwała wyklucza ze wspólnoty samorządowej jej mieszkańców identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Dopuszcza się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Bezprawnie ingeruje w wolności i prawa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, narusza ich godność, a także ogranicza prawo do życia prywatnego w zgodzie ze swoją orientacją seksualną i tożsamością. W ocenie Sądu uchwała również bezprawnie ogranicza prawa i wolności mieszkańców Gminy do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do nauki i do nauczania, jak również władczo ingeruje w działalność placówek oświatowych, dąży do wykluczenia z programu nauczania treści dotyczących edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 4 grudnia 2020 r. tut. Sąd przekazał skargi kasacyjne wniesione przez Prokuraturę Krajową, Radę Gminy Istebna oraz Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 czerwca 2022 r. oddalił skargi kasacyjne wniesione przez Prokuraturę Krajową, Radę Gminy Istebna oraz Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.


Sprawa dot. nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach

       W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VII/136/19 w przedmiocie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. Skarga zarzuca:
- brak określenia w uchwale preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych,
- uzależnienie przyjęcia do żłobka od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 826/19. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r.
Sąd oddalił skargę Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 24 lipca 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 12 grudnia 2023 r. uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Katowice z 25 kwietnia 2019 r. nr VII/136/19.  


Sprawa dot. obowiązkowych szczepień ochronnych - jako kryterium przyjęcia do publicznego przedszkola

        W dniu 10 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Częstochowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. nr 59.V.2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 489/19. Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 29 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 15 września 2021 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.


Sprawa dot. odwołania za stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

       W dniu 19 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. nr 359/23/VI/2019 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 599/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 263/19). Wyrokiem z dnia 12 lipca 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 5 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 15 kwietnia 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Województwa Śląskiego.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Sosnowca

        W dniu 28 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. nr 98/IV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sosnowca. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 658/19. Wyrokiem z dnia 2 września 2019 r. Sąd oddalił skargę Gminy Sosnowiec. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 stycznia 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Sosnowiec Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 grudnia 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Gminy Sosnowiec.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice

        W dniu 27 marca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Gliwice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. nr II/29/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 448/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 209/19). Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Miasta Gliwice. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 31 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Gliwice Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


Sprawy dot. uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał 14 skarg Prokuratorów na uchwały dotyczące ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem. Sąd w 11 sprawach stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał w całości, w 2 sprawach stwierdził nieważność uchwały w części, a w 1 sprawie skarga Prokuratora została oddalona.
         W wyrokach wskazano, że prawidłowa realizacja przez radę powiatu delegacji wynikającej z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.) powinna być poprzedzona szczegółową kalkulacją pozwalającą na dokonanie przez radnych, a następnie organ nadzoru lub sąd administracyjny, miarodajnej oceny, czy wysokość stawek została ustalona z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, które są ponoszone przez powiat.

Wykaz spraw rozpoznanych w powyższym przedmiocie:

 • II SA/Gl 696/18 - wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2017 r. nr XLIX/1012/2017. W dniu 10 czerwca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Katowice Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 maja 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Miasta Katowice;
 • II SA/Gl 790/18 - wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 21 grudnia 2017 r. nr XL VI/551/17;
 • II SA/Gl 798/18 - wyrokiem z dnia 11 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 8 listopada 2017 r. nr XXVI/200/2017;
 • II SA/Gl 826/18 - wyrokiem z dnia 4 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 r. nr XXXI/238/2017 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 827/18 - wyrokiem z dnia 18 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017;
 • II SA/Gl 835/18 - wyrokiem z dnia 23 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. nr XXXV/275/17;
 • II SA/Gl 861/18 -  wyrokiem z dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 września 2017 r. nr XXXI/263/2017;
 • II SA/Gl 882/18 - wyrokiem z dnia 13 marca 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. nr XXI/527/2016;
 • II SA/Gl 924/18 - wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Bielskiego z dnia 25 października 2017 r. nr V/46/280/17 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 955/18 - wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 r. nr 712/LVI/2017;
 • II SA/Gl 1026/18 - wyrokiem z dnia 22 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. nr XXXV/383/2017 (zgłoszono zdanie odrębne);
 • II SA/Gl 980/18 - wyrokiem z dnia 13 lutego 2019 r. Sąd stwierdził nieważność § 2 uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2017 r. nr XLII/647/17, wskazując, że niedopuszczalne jest naliczenie opłaty od każdej „rozpoczętej doby”;
 • II SA/Gl 385/18 - wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 r. Sąd stwierdził nieważność § 2 uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r. nr XXXII/475/2017, wskazując, że niedopuszczalne jest naliczenie opłaty od każdej „rozpoczętej doby”;
 • II SA/Gl 934/18 - wyrokiem z dnia 6 lutego 2019 r. Sąd oddalił skargę Prokuratora na uchwałę Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. nr XLIX/545/17. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, powodem oddalenia skargi było to, że Prokurator dopiero na rozprawie podniósł zarzut dotyczący nieważności całej uchwały, a zatem Rada Miasta nie miała możliwości wykazania, że dysponowała wymaganą kalkulacją kosztów przed podjęciem uchwały. W dniu 14 czerwca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Prokuratora Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 maja 2020 r. uchylił zaskarżony wyrok z dnia 6 lutego 2019 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

  Pisemne uzasadnienia wskazanych wyroków zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

  Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły kolejne skargi Prokuratorów na uchwały dotyczące ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem:

 • sygn. akt II SA/Gl 690/19 - skarga na uchwałę Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. Nr XI/258/2015. Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.  
 • sygn. akt II SA/Gl 689/19 - skarga na uchwałę Rada Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr III/63/18. Wyrokiem z dnia 11 września 2019 r. Sąd w pkt 1) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust. 1 pkt 1-7 w zakresie słowa „rozpoczętą”; w pkt 2) oddalił skargę w pozostałej części.
 • sygn. akt II SA/Gl 793/19 - skarga na uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. Nr 9.II.2018. Wyrokiem z dnia 11 września 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
 • sygn. akt  II SA/Gl 351/19  - skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr III/27/2018. Wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
 • sygn. akt II SA/Gl 679/19 - skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2018 r. Nr II/5/18. Wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. Sąd w pkt 1) stwierdził nieważność § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 zaskarżonej uchwały w  części dotyczącej zwrotu  „art. 50a i”; w pkt 2) stwierdził nieważność tytułu załącznika do uchwały  w  części dotyczącej zwrotu  „art. 50a i”; w pkt 3) oddalił skargę w pozostałej części.
 • sygn. akt II SA/Gl 688/19  - skarga na uchwałę Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 września 2018 r. Nr XLVI/268/2018. 13 września 2019 r. Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd oddalił skargę. 

  Pisemne uzasadnienia wskazanych wyroków zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sprawa dot. świadczenia "500+"

          W wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 840/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.) wymagający, aby osobie samotnie wychowującej dziecko zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne – ma zastosowanie tylko, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy pierwszego dziecka. 
       Zdaniem Sądu, wymieniony przepis nie ma zaś zastosowania, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy drugiego lub kolejnego dziecka. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).     


Sprawa dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych

        W dniu 21 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Toszek na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XLVI/388/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 804/18. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 lutego 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawa dot. referendum w Zawierciu

       W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Zawiercie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 3845) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr LV/515/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego: lokalizacji na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu, dofinansowania zabiegów in vitro oraz bezpłatnego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 759/18. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę Gminy Zawiercie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).W dniu 10 lipca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 września 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawy dot. wygaśnięcia mandatu wójta, radnego

       W dniu 5 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Gminy Wilkowice w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilkowice. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 546/19. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 20 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 493/19. Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 1 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Dawida Kostempskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4772). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 746/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 2 stycznia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.    


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4771). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 750/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).      


     Sprawy ze skarg na zarządzenia zastępcze (nadzorcze) Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu   

        W dniu 27 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Radlina na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Piotra Iwanowicza Rogozina" na "ks. Jerzego Popiełuszki" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 2563). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 529/19. Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 10 grudnia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.


       W dniu 14 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "30 - Lecia" na "Ofiar Katynia" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5052). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1105/18. Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Sąd odrzucił skargę Miasta Kalety. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 26 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wilhelma Szewczyka" na "Główną" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5810). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1060/18. Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 12 czerwca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 lipca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


     W dniu 12 czerwca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Miasta Bielsko-Biała na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dywizji Kościuszkowskiej” na „Józefa Rymera” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1892). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 613/18. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. Sąd odrzucił skargę. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 9 października 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Bielsko-Biała Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r. uchylił postanowienie tutejszego Sądu z dnia 2 lipca 2018 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 420/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1104/18). Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 21 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Bielsko-Biała Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 29 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Miasta Bielsko-Biała na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „I Armii Wojska Polskiego” na „Cichociemnych” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1890). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 565/18. 
Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 3 grudnia 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 23 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Gminy Blachownia na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „16 Stycznia” na „Janusza Korczaka” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1679). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 546/18. Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 13 grudnia 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 marca 2019 r. uchylił zaskarżony wyrok tut. Sądu z dnia 21 sierpnia 2018 r. i oddalił skargę. 


     W dniu 14 lutego 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ronda „im. Edwarda Gierka” na „Zagłębia Dąbrowskiego” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7081). Zarejestrowana została pod sygnaturą IV SA/Gl 155/18.
Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 17 października 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Sosnowiec Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 31 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu "Wilhelma Szewczyka" na "Marii i Lecha Kaczyńskich" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 7084). Została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 117/18. Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Wojewodę Śląskiego, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. sygn. akt II OSK 3455/18 uchylił zaskarżony wyrok z dnia 17 maja 2018 r. i oddalił skargę Rady Miasta Katowice na powyższe zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.


                  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 781/17 oddalił skargę Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsko-Biała. Była to pierwsza rozpoznawana w Sądzie po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 ze zm.). Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne. W dniu 8 stycznia 2018 r. została wniesiona przez stronę skarżącą skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. uchylił wyrok tutejszego Sądu z 16 października 2017 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.


 Sprawa dot. zakazu stadionowego

          W dniu 12 czerwca 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga na orzeczenie Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A. w przedmiocie nałożenia zakazu klubowego, polegającego na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych tj. meczach organizowanych przez Klub, obejmujący również mecze wyjazdowe na okres 2 lat. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 396/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 608/18). Wyrokiem z dnia 29 maja 2019 r. Sąd oddalił skargę.   


Sprawa dot. uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie wysokości opłaty adiacenckiej

        W dniu 22 maja 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Dąbrowa Górnicza na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXVII/769/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/426/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 maja 2008 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej. Została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 404/18. Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 29 listopada 2018 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Dąbrowa Górnicza Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.    


Sprawa dot. udostępnienia informacji publicznej

        W dniu 15 maja 2018 r. do WSA w Gliwicach wpłynęła skarga adwokata będącego koordynatorem do spraw dostępu do informacji publicznej Naczelnej Rady Adwokackiej na bezczynność Stowarzyszenia na Recz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Katowicach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci:
1. skanu umowy ze starostą Powiatu Katowickiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. skanów umów z wszystkimi osobami, które w tym punkcie udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej,
3. skanów dokumentów z których wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,
4. skanów dokumentów z których wynika, że Stowarzyszenie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
        Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SAB/Gl 113/18. Postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym Sąd odrzucił skargę. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


     Sprawa dotycząca tzw. uchwały antysmogowej

          Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły skargi dwóch osób (mieszkańców Częstochowy i Chełma Śląskiego) oraz przedsiębiorcy na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin (tzw. uchwała antysmogowa). Sprawy połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą II SA/Gl 903/17. Wyrokiem z dnia 16 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi dwóch osób fizycznych, zaś trzecią skargę (przedsiębiorcy) odrzucił - uznając, że ten podmiot nie ma legitymacji do wniesienia skargi w tej sprawie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało sporządzone i jest dostępne w bazie orzeczeń sądów administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 1 października 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.