Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy

      W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).
      Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
      W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
      Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
      Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
      Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. poz. 24 ze zm.).


Sprawa dot. świadczenia "500+"

      W wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 840/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.) wymagający, aby osobie samotnie wychowującej dziecko zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne – ma zastosowanie tylko, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy pierwszego dziecka. 
      Zdaniem Sądu, wymieniony przepis nie ma zaś zastosowania, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy drugiego lub kolejnego dziecka. 
      Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl).”      


Sprawa dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych

        W dniu 21 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Toszek na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XLVI/388/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 804/18.
Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 28 lutego 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. referendum w Zawierciu

       W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Zawiercie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 3845) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr LV/515/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego: lokalizacji na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu, dofinansowania zabiegów in vitro oraz bezpłatnego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 759/18. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę Gminy Zawiercie.


Sprawy dot. wygaśnięcia mandatu wójta, radnego

       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Bolesława Śmigały na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4772). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 746/18.
Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W dniu 2 stycznia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Bolesława Śmigałę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.    


 

       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Marcina Zomerfelda na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4771). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 750/18.
Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl).      


     Sprawy ze skarg na zarządzenia zastępcze (nadzorcze) Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu   

        W dniu 14 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "30 - Lecia" na "Ofiar Katynia" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5052). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1105/18. Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Sąd odrzucił skargę Miasta Kalety. Po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia postanowienia zostanie ono opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 26 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wilhelma Szewczyka" na "Główną" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5810). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1060/18. Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (ge('#printButton','#printArea'); fancybox(); }); $('.menuLeft li.menuElementSelected > ul').css('display','block'); $('.menuLeft a').bind('click',function(event) { if($(this).attr('href')=='#') event.preventDefault(); $(this).next().fadeToggle(300,'linear'); });