Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Dz.U.2017.1087

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Na podstawie art. 116d § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi.
§  2. 
1.  W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
2.  W sprawach dotyczących:
     1) koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
     2) budownictwa i architektury,
     3) zagospodarowania przestrzennego,
     4) ochrony środowiska i przyrody,
     5) gospodarki wodnej,
     6) nieruchomości,
     7) rolnictwa i leśnictwa,
     8) własności przemysłowej,
     9) zobowiązań podatkowych,
    10) prawa celnego
- wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 2000 złotych.
3.  W sprawach niewymienionych w ust. 1 albo 2 wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

§  3.  Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie
kosztów:
     1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
      2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
     3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

§  4.  W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

§  5. 
1.  Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w § 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2.  Kwotę wydatków, o których mowa w § 3, nieobejmującą kwoty podatku od towarów i usług, w stosunku do której mediatorowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesienia tych wydatków, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).